Home

Olo lineaire obligatie langste looptijd

OLO's zijn obligaties : op middellange, lange en zeer lange termijn; uitgedrukt in EUR; uitgegeven hetzij : via aanbesteding op basis van de prijs; via syndicatie (bv. bij het uitgeven van het eerste deel van een nieuwe lijn). die gedematerialiseerd zijn en die aangehouden worden in een rekeningstelsel waartoe Clearstream en Euroclear toegang hebbe België gaat een nieuwe OLO uitgeven met een looptijd van 20 jaar België is van plan om een nieuwe lineaire obligatie (OLO 66) uit te geven, zo heeft minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) meegedeeld. Het bijzondere aan die emissie is dat ze een looptijd van 20 jaar zal hebben (vervaldag op 28 maart 2032 Schatkist lanceert OLO met looptijd van dertig jaar (tijd/r) - De Belgische Staat gaf maandag voor het eerst een lineaire obligatie (OLO) met een looptijd van dertig jaar uit..

De looptijd van een nieuwe OLO varieert de jongste jaren tussen 5 en 30 jaar. De resterende looptijd tot de vervaldag van de huidige OLO's schommelt tussen 1 en 25 jaar. De meeste OLO's. in the OLO auctions, the BDA sells existing OLOs to the Primary Dealers; each Primary Dealer can bid at several prices in the quantities they wish, reflecting the demand they feel in the market; the amount per bid should be a multiple of EUR 1 million with a minimum of EUR 10 million; at the end of the auction, the BDA sets a minimum price; all bids submitted at prices higher than this minimum. Les OLO sont des obligations: à moyen, long ou très long terme. libellées en EUR. émises par différentes voies : par le biais d'une adjudication basée sur les prix; par voie de syndication (par exemple : lors de l'émission de la première tranche d'une nouvelle ligne). dématérialisées tenues dans un système de comptes auquel Clearstream et Euroclear ont accès. émises par tranches. Wat de lineaire obligaties (OLO's) betreft, die een groot en homogeen geheel vormen (gedematerialiseerd effect, assimileerbare obligatie, systeem van aanbestedingen per tranche, enz.), gaat het enerzijds om de gemiddelde rendementen van de OLO's met een resterende looptijd van 1 tot 12 jaar en meer en, anderzijds, om de rendementen die gebaseerd zijn op een vaste resterende looptijd (theoretische looptijd van 1 tot 30 jaar), met andere woorden op een interpolatie in de rendementscurve.

OLO's (Lineaire Obligaties) Federaal Agentschap van de

 1. Belgische schuldbewijzen op middellange en lange termijn worden OLO's of lineaire obligaties genoemd. Ze zijn uitgedrukt in euro en worden bij de uitgifte van de eerste schijf van de obligatie ofwel bij aanbesteding of via het georganiseerd krediet uitgegeven
 2. 5 Inleiding Het lanceren in mei van de lineaire obligaties (OLO s), leningen op middellange en lange termijn, situeerde zich binnen de moderniseringsgolf die de Belgische financiële markten en de financiële instrumenten van de Schatkist kenmerkte. De invoering van mededinging bij de uitgifte van lineaire obligaties was een van de fundementele pijlers ervan
 3. De OLO (afkorting voor Obligation Linéaire/Lineaire Obligatie) is de rente die betaald wordt op overheidsobligaties. De evolutie van de OLO is een goede graadmeter voor de evolutie van de rente van de woonlening. Als de OLO rente daalt zal in normale omstandigheden ook de woonlening rentevoet dalen. Als de OLO stijgt zal de rente op de hypothecaire lening ook stijgen
 4. L'obligation linéaire (OLO pour Obligation Linéaire/Lineaire Obligatie) est un emprunt d'État belge et constitue le principal support de la dette négociable du Royaume de Belgique. Compte tenu du fort niveau d'endettement du pays, et même si celui-ci a été fortement réduit depuis le milieu des années 1990, l'encours des OLO est assez important : 22 lignes d'environ 10 milliards d.

België gaat een nieuwe OLO uitgeven met een looptijd van

Belgische staatsobligaties (OLO's) kennen een stevige stijging. Op 17 januari begaf België zich op de kapitaalmarkt met een nieuwe lineaire obligatie** (OLO 65*) met een looptijd van 10 jaar. Die obligatie kende sindsdien een spectaculaire stijging van bijna 6% en ze wordt vandaag, woensdag, verhandeld tegen ongeveer 105,5% van de nominale waarde Schatkist lanceert OLO met looptijd van 20 jaar. (tijd) - De Schatkist zal volgende maand een lineaire obligatie (OLO) met een looptijd van twintig jaar lanceren, zo heeft minister. OLO is de zeer Belgische afkorting van Obligation Linéaire/Lineaire Obligatie. Het zijn obligaties in euro die op middellange, lange of zeer lange termijn zijn uitgegeven door de Belgische staat. De rente op OLO's op 10 jaar wordt vaak gebruikt als algemene indicator van het obligatierentepeil. Hoewel ook particulieren OLO's kunnen kopen op de primaire en de secundaire markt, kiezen zij vooral voor de beter bekende staatsbons, terwijl de OLO's, die niet leverbaar zijn, vooral bestemd. Obligaties worden verhandeld op de obligatiemarkt, een van de twee belangrijkste deelmarkten van de kapitaalmarkt. In België bestaat de obligatiemarkt voornamelijk uit overheidsobligaties (vooral Obligation Linéaire/Lineaire Obligatie of OLO's). De dominante aanwezigheid van de staat op de publieke schuldmarkt kan verklaard worden door de aanzienlijke financieringsbehoeften van de overheid. Gedurende de laatste jaren is deze financieringsbehoefte wel sterk afgenomen, onder meer onder.

Op de 26 februari 2018, heeft de Belgische Staat een eerste gesyndiceerde groene OLO uitgeven met een looptijd van 15 jaar (OLO 86). Het kader voor deze uitgifte werd gezamenlijk voorbereid door de Eerste Minister, de FOD Financiën, de FOD Leefmilieu en het Federaal Agentschap van de Schuld

Schatkist lanceert OLO met looptijd van dertig jaar De Tij

OLO's en schatkistcertificaten zijn onbekend en onbemind

Obligaties met een lange looptijd zijn dus extreem gevoelig voor aanpassing van de kapitaalmarktrente en dat vormt een risico voor dit type obligatie. De Top-5 In de top vijf van deze week behandelen we de best presterende beleggingsfonden in de categorie obligatie beleggingsfondsen met een lange looptijd, gerangschikt naar rendement over de afgelopen 12 maanden (augustus 2018 tot en met. OLO sur 10 ans - taux moyen, graphique et historique. L'OLO (abréviation d'Obligation Linéaire/Lineaire Obligatie) est le taux d'intérêt payé sur les obligations d'état. L'évolution de l'OLO reflète bien l'évolution du taux du crédit logement. Si le taux de l'OLO baisse, le taux d'intérêt du crédit logement baissera également.

België zou overwegen om lineaire obligaties (OLO) met een looptijd van 30 jaar uit te geven. Dat bevestigt Anne Leclercq van de Schatkist in een interview. Wat de lineaire obligaties (OLO's) betreft, die een groot en homogeen geheel vormen (gedematerialiseerd effect, assimileerbare obligatie, systeem van aanbestedingen per tranche, enz.), gaat het enerzijds om de gemiddelde rendementen van de OLO's met een resterende looptijd van 1 tot 12 jaar en meer en, anderzijds, om de rendementen die gebaseerd zijn op een vaste resterende looptijd. - de staatsbon is een obligatie met een looptijd van 3 tot 10 jaar, die meestal een vaste rentevoet heeft en wordt uitgegeven in euro de lineaire obligatie of OLO is een obligatie op middellange, lange of zeer lange termijn (van 1 tot 30 jaar) in euro, die wordt uitgegeven in ominale rentevoet en dezelfde eindvervaldag vormt 1 lijn. OLO's van eenzelfd

OLO per maand. Takoverschrijdend. Indexen & referenties. Deze tabel, gebaseerd op gegevens van de Nationale Bank, geven de recente evolutie weer van het maandelijks rendement op Belgische lineaire obligaties naargelang hun looptijd. Bekijk cijfers. Terug naar resultatenlijst. Naar Indexen en referenties Lineaire Obligaties (OLO's & Groene OLO) Product Info; Aanbestedingen; Statistieken; Secundaire markt; Terugkopen / Splitsingen / Repofaciliteiten; Wetgeving en fiscaliteit; Resultaten van de aanbestedingen . De link hiernaast geeft u toegang tot de resultaten van de aanbestedingen van het jaar. Een PDF-bestand met daarin alle resultaten van voorgaande jaren (sinds 1998) is ook beschikbaar.

staatspapier (OLO-papier) voor elke looptijd - één, vijf, tien jaar enz. - een welbepaald rendement. 'OLO' staat voor lineaire obligatie, voornamelijk bestemd voor institutio-nele beleggers en grote ondernemingen. Deze OLO-rente zullen we gebruiken als voorbeeld om de vorm van de huidige rentecurve toe te lichten Obligaties worden verhandeld op de obligatiemarkt, een van de twee belangrijkste deelmarkten van de kapitaalmarkt. In België bestaat de obligatiemarkt voornamelijk uit overheidsobligaties (vooral Obligation Linéaire/Lineaire Obligatie of OLO's).De dominante aanwezigheid van de staat op de publieke schuldmarkt kan verklaard worden door de aanzienlijke financieringsbehoeften van de overheid Het Federaal Agentschap van de Schuld waarborgt de informatieverstrekking aan het publiek over de secundaire markt van de lineaire obligaties, gesplitste effecten en schatkistcertificaten via de publicatie van de door hem vastgestelde referentiekoersen en -rentevoeten en van de marktvolumes gemeld via de Harmonized Reporting Format. Een rendementscurve op vaste looptijd wordt eveneens.

Renterisico: vanwege de lange looptijd (voor de hoofdsom dus in beginsel oneindig) zijn deze instrumenten relatief gevoelig voor een stijgend renteniveau. Marktrisico: perpetuals worden uitgegeven door bedrijven of banken met een bepaalde kredietwaardigheid die is af te lezen aan de creditrating. Een aanpassing van deze rating kan de koers sterk beïnvloeden. Een voorkeur of afkeur in de markt. België heeft binnen eurozone op twee na langste looptijd voor schulden. (Belga) De staatsschuld is vorig jaar met 2,6 procentpunt gedaald tot 103,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp. Daar waar de vijfjarige staatsbon een brutorendement van 4% bood, kon u op een bepaald ogenblik op een tweejarige OLO (Obligation Linéaire/Lineaire Obligatie, een lening van de Belgische staat met erg grote coupures (€ 125.000) die niet leverbaar zijn) 4,75% bruto vangen. De staat heeft hoog spel gespeeld door de staatsbon uit te brengen tegen een nominale waarde van 100%, want voor. OLO op 10 jaar - gemiddelde rente, grafiek en historiek. De OLO (afkorting voor Obligation Linéaire/Lineaire Obligatie) is de rente die betaald wordt op overheidsobligaties. De evolutie van de OLO is een goede graadmeter voor de evolutie van de rente van de woonlening. Als de OLO rente daalt zal in normale omstandigheden ook de woonlening. 2 lineaire obligaties (OLO 4,50% 28/03/2026 ISIN-code BE0000324336 en OLO 2,15% 22/06/2066 ISIN-code BE0000340498) werden op 20 oktober uitgegeven voor een totaalbedrag van 505 miljoen euro, via Optional Reverse Inquiry Facility (ORI Facility), waarvan de methode deze van aanbesteding is. Zo biedt het Federale Agentschap van de Schuld de faciliteit aan de Dealers om bepaalde OLO's (Maximum 2.

Toepasselijke intrestvoet: het rendement van de OLO met vaste looptijd van 5 jaar € 1 OLO: lineaire obligatie € 2 Intrestvoet ingevoerd door het MB van 11 juni 2012. €3€ Ontvangen bij toepassing van artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1935 (gewijzigd bij het koninklijk€ besluit van 10 januari 2002) betreffende de organisatie en de controle van de boekhouding van. ministerieel besluit OLO 10 jaar. SuperUser Account / maandag 31 januari 2011. / Categories: Publieke financiën. In het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2011 is het ministerieel besluit van 24 januari 2011 verschenen betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd Lineaire obligatie 4,250% - 28 september 2011 verschenen Uitstaande bedragen van de lineaire obligaties. Houderschap van schatkistcertificaten en lineaire obligaties. Aandelen en overige deelnemingen. Uitgiften van aandelen. Aandelen- en grondstoffenmarkt . Groei van het BBP. BBP internationale vergelijking. Geharmoniseerde werkloosheidsgraad. Werkloosheid. Conjunctuurenquête: synthetische curve. Indicator van het consumentenvertrouwen. OLO, /Lineaire Obligatie, which is the most common kind of Belgian sovereign bond; OLO, Ohio Light Opera, an opera company in Ohio, USA; Opera Lyra Ottawa, an opera company in Ontario, Canada; Livvi-Karelian language, which is denoted as olo in the ISO 639 3 language codes; Oslo Laptop Orchestra (OLO) OLO, UCI team code for Omega Pharma-Lotto, a cycling team; The Official Languages Ordinance.

OLO (Linear bonds) Belgian Debt Agenc

Met een obligatie van 100 euro trek je een ander publiek aan dan met een obligatie van 2.500 euro. Je kan ook verschillende waardes aanbieden. Op de vervaldag moet je de nominale waarde van de obligaties terugbetalen aan de kredietverstrekkers. Welke looptijd kies je? De looptijd gaat doorgaans van 6 maanden tot 10 jaar. Kies je voor. Met de looptijd tot vervaldatum doelt men op het aantal jaren die nog resten tot de uiteindelijke vervaldag van de obligatie. Die lineaire berekening houdt echter geen rekening met de hypothese waarbij effecten gespreid terugbetaald worden. In die hypothese is het meer aangewezen om de gemiddelde looptijd te berekenen. Dat is een geschatte. Obligation Linéaire/Lineaire Obligatie: Afgekort: OLO. Frans/Nederlandse naam voor een Belgische overheidsobligatie met een middellange, lange of zeer lange looptijd, uitgegeven bij aanbesteding in opeenvolgende (bijvoorbeeld maandelijkse) tranches met dezelfde vervaldatum en coupon. Deze tranches vormen samen een lijn, dat wil zeggen dat ze eenzelfde rentevoet en vervaldatum hebben, en dat. De meeste obligaties hebben een vastgestelde looptijd al zijn er ook eeuwig durende obligaties. Handelen in obligaties. Op de obligatiemarkt worden obligaties verhandeld, samen met de aandelenmarkt is de obligatiemarkt het belangrijkste op de kapitaalmarkt. De obligatiemarkt in België bestaat met name uit overheidsobligaties en dan overwegend OLO's. OLO staat ook wel voor lineaire obligatie. In België fungeert de lineaire obligatie op 10 jaar - beter bekend als de 10-jarige OLO - als de referentierente op de financiële markten. De laatste maanden blijft die referentierente almaar dalen. België is immers een van de betere leerlingen van Europa, en zijn leningen worden daarom bestempeld als veilige leningen.Maar dat was niet altijd zo. Op 25 november 2011 bereikte de Belgische.

OLO (Obligations linéaires) Agence Fédérale de la Dett

 1. waarde moet incasseren. Dat is het geval als de.
 2. Annuïteiten obligatie. De investering is vanaf € 5.000,- waarbij 4,8% rente wordt betaald oplopend tot 7,4% bij een investering van € 50.000,-. Bij een investering van € 50.000,- wordt er gedurende 60 maanden € 999,52 per maand uitgekeerd. Meer informatie
 3. Toepasselijke intrestvoet: het rendement van de OLO met vaste looptijd van 5 jaar 1 OLO: lineaire obligatie. 2 Intrestvoet ingevoerd door het MB van 6 maart 2014. 3 Ontvangen bij toepassing van artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1935 (gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 januari 2002) betreffende de organisatie en de controle van de boekhouding van notarissen. 4.
 4. Zie OLO*. Bron: kbcam.be: 2: 0 0. lineaire obligatie. Gedematerialiseerde overheidsobligatie met gestandaardiseerde kenmerken die via veilingen geplaatst wordt en waarvan er, indien de overheid dit wenst, voortdurend nieuwe schijven kunnen worden geplaatst. Bron: ondernemersunited.nl: 3: 0 0. lineaire obligatie. Sinds mei 1989 geeft de Thesaurie lineaire obligaties uit, d.w.z. obligaties op.
 5. g, actief binnen kinderopvang, welzijn, onderwijs, gezondheid en gezin. Ons centrum heeft een waaier aan dienst en hulpverlening en activiteiten, en begeleidt en ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen op erg diverse manieren. We zijn hiervoor erkend en gesubsidieerd door het.

Toepasselijke intrestvoet: het rendement van de OLO met vaste looptijd van 5 jaar. 1 OLO: lineaire obligatie 2 Intrestvoet ingevoerd door het MB van 11 juni 2012. 3 Ontvangen bij toepassing van artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1935 (gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 januari 2002) betreffende de organisatie en de controle van de boekhouding van notarissen 4. Bij het klassiek investeringskrediet is de looptijd van de financiering afhankelijk van de economische levensduur van de investering. Investeer je bijvoorbeeld in een nieuwe tractor die 15 jaar meegaat, is de looptijd 7 jaar. Voor grond kan de looptijd oplopen tot maximum 30 jaar. De rentevoet is gebaseerd op basis van IRS (Interest Rate Swap of OLO (Lineaire obligatie; investeringskredieten.

Wanneer de resterende looptijd van de vordering niet in volle jaren is uitgedrukt, bestaat de factor n uit een decimale fractie van een jaar. Het is een gangbare praktijk in dergelijk geval de actuele waarde zoals berekend voor een volledig jaar te vermenigvuldigen met 1 / (1 + i)t. De waarde per maand, van deze fractie, voor een interestvoet gaande van 6 tot en met 10,5 % is in de tabel in. Obligation Linéaire/Lineaire Obligatie. LINEAIRE OBLIGATIE (OLO) Sinds mei 1989 geeft de Thesaurie lineaire obligaties uit, d.w.z. obligaties op lange termijn met een vaste rentevoet, looptijd en terugbetalingsprijs. Ze worden uitgegeven in maandelijkse tranches en de uitgifte prijs wordt bepaald bij aanbesteding. Er is geen consortium van banken, zodat de financiële instellingen vrij kunnen. BRUSSEL l De Belgische schatkist lanceert binnenkort een lineaire obligatie (OLO) met een looptijd van tien jaar. Dat zegt de federale minister van Financiën, Didier Reynders (MR) Définition du sigle : OLO. Le sigle OLO a pour signification Obligation Linéaire/Lineaire Obligatie. Voir aussi les autres sigles de 3 lettres. definition-sigle.fr - 2017-2020Retour En Haut (les données de ce site sont à titre indicatif). • Lineaire obligaties (OLO's) Lineaire obligaties worden uitgedrukt in euro, zijn gedematerialiseerd en worden hoofdzakelijk uitge-geven door de Belgische schatkist op middellange, lange of heel lange termijn (tot 30 jaar). Hun ren-tevoet, looptijd en terugbetalingsprijs zijn vast. Ze worden uitgegeven per schijf en de uitgifteprijs word

Financiële markten (tab) nbb

Obligatie: schuldbekentenis --> koper obligatie leent geldt uit aan de emittent v/d boligatie --> krijgt hiervoor mogelijke rentevergoeding. Obligatie bestaat uit mantel en couponblad . Mantel: vermelding van standaardgegevens Couponblad: alle coupons waarop de obligatiehouder recht heeft ! Papieren versies van obligaties zijn aan het verdwijnen. Risico van een obligatie is beperkt. De Belgische overheid schreef vorige week voor het eerst een lening op honderd jaar uit. Dat gebeurde op vraag van Goldman Sachs. De coupon bedroeg amper 2,5 procent. Er werd voor 50 miljoen euro ingeschreven op de obligatie. Trends vroeg aan Philip Neyt, de voorzitter van de Belgische Vereniging voor Pensioeninstellingen (BVPI), of beleggen op honderd jaar een goed idee is Vanaf 1 mei 2012 genieten de consignaties, de vrijwillige bewaargevingen en alle categorieën van borgtochten, inclusief de bewaargevingen in euro, (zoals bedoeld in art. 28, 1ste lid, wet van 24 juli 2008 houdende diverse belapingen (I)) die bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring worden gegeven, van een rentevoet die gelijk is aan het rendement van de OLO (lineaire obligatie) met een. - De looptijd van uw obligatie is veel belangrijker. - Coupurebedrag: is het minimum bedrag dat je moet kopen. Per schijf van € 1000 koop je u een obligatie. → Dus ook geen € 1500. ISIN-code: van eender welk effect heeft deze bepaalde unieke code, waarmee je heel snel een aandeel of obligatie kunt opzoeken. Hierin staan de gegevens van.

OLO-huis Luchtbal Noorderlaan 33, 2030 Antwerpen 03/ 653 59 94 Oriëntatiecentrum OLO Drie Eikenstraat 661, 2650 Edegem 03/ 821 03 00 oc@olo.be directeur: Chantal Van Overvelt. multidisciplinair team (MDT) De Gids. De Gids ondersteunt minderjarigen en volwassenen met een zorgvraag die niet-rechtstreeks toegankelijke hulp willen aanvragen. De Gids zal voor minderjarigen een aanvraag via een A. OLO. Lineaire obligatie. Staatsfondsen. De uitgifteprijs en bijgevolg het rendement wordt bepaald door toewijzing. OLO's zijn enkel bestemd voor institutionele beleggers en grote ondernemingen. Ze worden enkel uitgegeven in gedematerialiseerde vorm. Het rendement op de Belgische 10jarige OLO is dé indicator voor wat betreft de evolutie van.

op middellange termijn aanduiden aangewezen zijn, met name, op basis van de OLO (lineaire obligatie) op korte en middellange termijn, én, anderzijds, de kredietopening waar, ingevolge de variabiliteit van de debetrentevoet, de wijziging van de kredietkosten quasi onmiddellijk opgevangen wordt door een renteverhoging of verlaging en dus het gebruik van een referentie-index die de korte. OLO Lineaire obligatie. Staatsfondsen. De uitgifteprijs en bijgevolg het rendement wordt bepaald door toewijzing. OLO's zijn enkel bestemd voor institutionele beleggers en grote ondernemingen. Ze worden enkel uitgegeven in gedematerialiseerde vorm. Het rendement op de Belgische 10jarige OLO is dé indicator voor wat betreft de evolutie van de lange termijnrente in België. Ongedekt schrijven. Renterisico Laag, voor OLO s met een looptijd < 3 jaar, matig voor OLO s met een looptijd tussen 3 en 5 jaar en hoog voor OLO s met een looptijd > 5 jaar. De prijs van een obligatie op de secundaire markt schommelt met de rentefluctuaties. Bij verkoop van de obligatie (vóór de eindvervaldag) kan het gebeuren dat de belegger een minderwaarde moet incasseren. 2 - ofwel de looptijd van een belegging -, de beschikbaarheid van het kapitaal, het rendement en de eventueel te betalen belastingen, maken dat iedere belegging anders is . Er moet dan ook rekening worden gehouden met verschillende factoren . De economie kent zowel op grote als op kleine schaal periodes van groei en van achteruitgang Vergelijk alle hypothecaire leningen. Aflossingstabel berekenen (vast + variabel) Herfinancieren of niet? Simuleer hier. Huidige referte index C mei 2021. -0,619%. (-0,0517% Maandelijks) Gemiddelde Laatste 4 jaar. -0,5219%

Lineaire obligatie. Staatsfondsen. De uitgifteprijs en bijgevolg het rendement wordt bepaald door toewijzing. OLO's zijn enkel bestemd voor institutionele beleggers en grote ondernemingen. Ze worden enkel uitgegeven in gedematerialiseerde vorm. Het rendement op de Belgische 10jarige OLO is dé indicator voor wat betreft de evolutie van de lange termijnrente in België. anoniem - 17 februari. OLO means Obligation Lineaire Obligatie. OLO is an abbreviation for Obligation Lineaire Obligatie. Share this. Have you found the page useful? Please use the following to spread the word: About | Contact Us Link to Us iOS app | Android Popular Abbreviations Popular Categories. Business Medical Abbreviations Military Abbreviations Technology Slang Terms. Types of Acronyms Acronym Generator. OLO, UCI team code for Omega Pharma-Lotto, a cycling team; Obligation Linéaire/Lineaire Obligatie, which is the most common kind of Belgian sovereign bond. Olo (restaurant), a Michelin starred restaurant in Helsinki, Finland; Olo language, a language of Papua New Guinea; Ohio Light Opera, an opera company in Ohio, USA ; Opera Lyra Ottawa, an opera company in Ontario, Canada; See more at. gedurende de looptijd ----- doorgaans gelijk blijven Met kaart Zonder (*) kaart (*) - - - - - Tot 1.250 euro 21 % 15 % 17 % 13 % op basis van de OLO (lineaire obligatie) op korte en middellange termijn, én, anderzijds, de kredietopening waar, ingevolge de variabiliteit van de debetrentevoet, de wijziging van de kredietkosten quasi onmiddellijk opgevangen wordt door een renteverhoging of.

OLO Obligation Linéaire/Lineaire Obligatie RI Total Return Index V.S. Verenigde Staten . V Lijst van figuren Figuur 1: Waarde van het Colruyt (COLR) aandeel in functie van het vereiste rendement volgens het residuele winst model.. 5 Figuur 2: Portfolio theorie en CAPM grafiek.. 7 Figuur 3: Grafiek overgenomen uit Fama & French 2004.. 10 Figuur 4: Maandelijks rendement van de. OLO Obligation Linéaire - Lineaire Obligatie ROA Return On Assets ROE Return On Equity . VI ROIC Return On Invested Capital SIC Standard Industrial Classification TA Total Assets U.E.C. Union Européenne des Experts Comptables WACC Weighted Average Cost of Capital . VII LIJST VAN TA. Linéaire - Lineaire Obligatie) of the penultimate year preceding the tax year. The rate is not allowed to deviate more than 1.0% from the rate of the previous tax year and is limited to a percentage of 6.5. For the tax assessment year 2007, the NI rate equaled 3.442%, while the rate applicable in assessment year 2008 increased to 3.781%. For. Het bedrijf heeft een Ba1-rating bij Moody's en van BB bij S&P. Gert De Mesure: Hierbij geef ik enkele commentaren m.b.t. deze obligatie: - brutocoupon van 5% is heel aantrekkelijk gelet op de korte looptijd. Het brutorendement op een OLO van 4 jaar bedraagt vandaag 3,07%. Een kasbon op 4 jaar bij Dexia levert 2,30% bruto op. - rendement wordt wel sterk negatief beïnvloed door uitgifteprijs.

OLO is de afkorting van Obligation linéaire - Lineaire Obligatie: noem het een kasbon die de banken kunnen kopen bij de Nationale Bank. Je hebt OLO's op 1 jaar, 2 jaar.... Die waarover ik sprak is die op 10 jaar en is de lange termijnrente. Dagelijks wordt de rente door de markt bepaald Hoewel de nominale waarde van een obligatie vaststaat, kan een obligatie tijdens de looptijd minder of meer waard worden. In dit artikel lichten we dat meer toe. Lees het nieuws. Analyse Beleggen in Yuan, in Chinese staatsobligaties 4 maanden geleden - vrijdag 22 januari 2021. Neem een blik achter de schermen en ontdek waarom we staatsuitgiften in Chinese yuan een van de meest interessante.

OLO (Obligation Linéaire/Lineaire Obligatie, the Belgian government bonds) yield averaged on 1 June over the last 24 months. It is possible this will be increased to 75% (as from 1 January 2018) and 85% (as from 2019) if the National Bank of Belgium approves the principle, leading to a minimum of 1.75% and a maximum of 3.75%. This means that in the long run the rates could change. For. identieke of benaderende looptijd aan de resterende looptijd van de obligatie. Desgevallend zal het te rapporteren bedrag veminderd worden met de in reeds geboekte minderwaarden in de 12 maanden voorafgaand aan de rapporteringsdatum. De marktwaarde is de noteringswaarde van de obligatie of de overeenkomstig de waarderingsregels bepaalde waarde. De initiële spread is het verschil op. BRUSSEL l De Belgische staat leende 5 miljard euro via een lineaire obligatie (OLO) met een looptijd van vijf jaar en elf maanden. De coupon bedraagt 4 procent en de uitgifteprijs 99,168 procent

OLO - Obligation Linéaire/Lineaire Obligatie. Evolution mois-1 Graphique passé; OLO 10 ans: 0,07%. 10 juin 2021. Evolution mois-1. Evolution mois-1. Graphique passé . Légende; L'indice de référence a baissé par rapport au mois précédent L'indice de référence a augmenté par rapport au mois précédent L'indice de référence est identique par rapport au mois précédent Prêts. OLO (Obligation) Lineaire obligatie: obligatie op lange termijn uitgegeven door de Federale Administratie der Thesaurie met een vaste rentevoet, looptijd en terugbetalingsprijs. Deze obligaties zijn gedematerialiseerd. Definitief, Financiën Onderhandse akte Geschrift dat uitgaat van één of meer personen, dat door die personen eigenhandig is ondertekend en waarin het bestaan van één of. Obligaties met een lange looptijd uitgegeven door de Belgische staat zijn OLO s (Obligations Lineaires / Lineaire Obligaties). Andere landen zoals Frankrijk, Nederland, Portugal, Oostenrijk geven NYSE Euronext genoteerde obligaties uit. Bedrijfsobligaties (corporate bonds) Voor middellange financieringen kunnen bedrijven een beroep op de markt doen via een obligatieemissie. Bedrijfsobligaties.

OLO: Obligation Linéaire Obligatie. Belangrijkste financiering schuld OH, enkel verkocht aan institutionele beleggers. OLO- rente: Een Belgische toonaangevende rentevoet, die overheid behaalt op lineaire obligaties. Langer dan staatsbon: 10-30 jaar. Ze worden verkocht in lijnen. Binnen een lijn zijn een aantal elementen (vb. vervaldag. OLO Lineaire obligatie RC Rekening-courant REG Rationeel Energieverbruik REW Renovatie eigen woning RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid RWO Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed SBE Subsidie Bouw Eigendomsector SBR Subsidie Bouw en Renovatie SHM Sociale huisvestingsmaatschappij SSI Subsidie Sloop en Infrastructuur VB Verhuur en beheer VHM Vlaamse Huisvestingsmaatschappij VK. OLO Lineaire obligatie PRGF Poverty Reduction and Growth Facility RVA Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening SDR Special Drawing Right TARGET Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer UCV Uitwisselingscentrum van te verrekenen verrichtingen van het Belgisch financieel systeem USAF Uitgebreide Structurele Aanpassingsfaciliteit LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN.

OLO OF LINEAIRE OBLIGATIE OLO is de zeer Belgische afkorting van Obligation Linéaire/Lineaire Obligatie. Het zijn obligaties in euro die op middellange, lange of zeer lange termijn zijn uitgegeven door de Belgische staat. De rente op OLO's op 10 jaar wordt vaak gebruikt als algemene indicator van het obligatierentepeil. Hoewel ook particulieren OLO's kunnen kopen op de primaire en de. Referte indexen hypothecaire leningen. De gepaste referte index wordt gebruikt bij het herzien van de rente van een hypothecaire lening met variabele lengte. De referte indexen worden berekend aan de hand van de koers van de Belgische staatsobligaties. Deze waarden kunnen relatief snel veranderen, net als de rente van uw hypothecaire lening dus Via obligaties met looptijd van vijf, zes en achttien jaar werd respectievelijk 0,79 miljard euro (1,28 procent rente), 0,48 miljard euro (1,624 procent) en 0,69 miljard euro (3,447%) opgehaald. Globaal lag over de hele veiling de vraag 1,61 keer hoger dan het aanbod. Historisch gezien gaat het om zeer lage renteniveau's, aldus Deboutte. Voor tienjarig staatspapier werd op 29 april met 1,97. Doorgaans wordt voor het actualisatievoet r de rente van een lineaire obligatie (OLO) aangenomen met een looptijd gelijk aan de duur van het vruchtgebruik en wordt deze verhoogd met een risicopremie van 1%. De formule dient met de nodige omzichtigheid toegepast te worden. In tijden van zeer lage rendementen op lineaire overheidsobligaties (OLO) kan de waarde van het vruchtgebruik bij de.

De markt van de Belgische staatsschuld OBLI

Het zeer soepele monetaire beleid van de laatste jaren heeft sterk bijgedragen aan de renteverlaging voor kredietverlening van banken aan bedrijven, vaak gebaseerd op de OLO-rentes (lineaire obligatie = risicovrije rente) en een bepaalde verhoging in functie van het risicoprofiel van een bedrijf het voorafgaande jaar door de Belgische overheid uitgegeven OLO-obligaties (Obligation Linéaire Obligatie) met een looptijd van 10 jaar en werd berekend op 3,4230%. De risicopremie is de Marktrisicopremie van de Brusselse Effectenbeurs (afdeling Brussel van Euronext) en werd berekend op 2,54% Er werd gekozen om een onderscheid te maken tussen, enerzijds, de kredietovereenkomsten met doorgaans vaste rentevoeten, waarvoor referentie-indexen die vooral de evolutie van de rentevoeten op middellange termijn aanduiden aangewezen zijn, met name, op basis van de OLO (lineaire obligatie) op korte en middellange termijn, én, anderzijds, de kredietopening waar, ingevolge de variabiliteit van. Spaarders die willen beleggen in Belgisch overheidspapier kopen nu trouwens beter een staatsbon dan een lineaire obligatie (OLO). De nieuwe staatsbon is door de rentedaling van de voorbije dagen.

Lineaire obligaties : instrumenten voor het beheer van de

De looptijd is 15 jaar Achtergestelde obligatie Een achtergestelde obligatie is een obligatielening waarbij andere voorwaarden gelden dan bij een normale obligatie. Een obligatie is een (langdurige) lening aan een (bancaire) onderneming of overheid waar een periodieke vaste vergoeding tegenover staat Er zijn ook converteerbare obligaties die de uitgever juist het recht geven om de convertible. hoger is en de looptijd van de obligatie langer. Als de nomi-nale intrest meer bedraagt dan de gemiddelde inflatie tijdens de looptijd van de obligatie kan de geldontwaarding onge-daan worden gemaakt. Voorbeelden van courante obligaties • Gewone obligaties: hebben een vaste looptijd en een intrestvoet die gedurende de gehele looptijd onverander miljard euro: 37.63 miljard euro aan OLO's, 2.63 miljard euro aan EMTN en Schuld-scheine, en 0.04 miljard euro aan Staatsbons. Deze leningen kenden opnieuw een zeer lange gemiddelde looptijd, die met 17.51 jaar een nieuw record bereikte (tegenover 13.57 jaar in 2015). Zodoende is ook d

OLO 10 Jaar, 11 juni 2021 : 0

OLO Lineaire Obligatie R/C Rekening-courant REG Rationeel Energiegebruik REW Renovatie eigen woning RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid RWO Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed SBE Subsidie Bouw Eigendomssector SBR Subsidie Bouw en Renovatie SHM Sociale huisvestingsmaatschappij SSI Subsidie Sloop en Infrastructuur SV Subsidie Verwerving UP Uitvoeringsprogramma VB Verhuur en. Dit is de langste looptijd van alle obligaties in de geschiedenis van Tele2 en de laagste coupon in een in euro luidende obligatie voor de operator. Het bedrijf meldt dat de obligatie met succes. Het percentage van de aftrek voor risicokapitaal wordt immers berekend op basis van de gemiddelde opbrengst van een 10 jaar lopende lineaire obligatie (OLO) in de maanden juli, augustus en september van het voorlaatste jaar voorafgaand (bv. 2015) aan het aanslagjaar (bv. 2017). Deze opbrengsten zijn momenteel historisch laag Lineaire obligaties (OLO's) zijn bestemd voor institutionele beleggers, staatsbons voor particulieren. Het Agentschap van de Schuld heeft met de nieuwe aanbesteding al 41 procent opgehaald van de geplande langetermijnfinanciering voor dit jaar, aldus nog Deboutte.Met de extreem lage rente ziet het er ook naar uit dat de opbrengst op staatsbons de komende tijd heel mager blijft. Bij de laatste. ministerieel besluit OLO 10 jaar. In het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2011 is het ministerieel besluit van 24 januari 2011 verschenen betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd Lineaire obligatie 4,250% - 28 september 2011 verschenen. Uit het persbericht van het Agentschap voor de Schuld blijkt dat België 3 miljard Euro heeft opgehaald met een looptijd van.

 • Lucky Tiger Casino Free Spins code.
 • Mondefx.
 • Trend prediction 2021.
 • Private Key herausfinden.
 • Joko winterscheidt Twitter.
 • SharePoint tile images.
 • Coin it meaning.
 • Mario Draghi Gehalt.
 • Monero how to.
 • Poker Bonus ohne Einzahlung 2021.
 • Våningen och Villan värdering.
 • Movie World Warez.
 • Google Public DNS Edge.
 • Kontaktlos bezahlen Limit Volksbank.
 • Swan Bitcoin support.
 • Python trading API.
 • New York Coin prognose.
 • Whinstone kerbs.
 • Failed ICOs.
 • Smart money indicator.
 • Captrader ETF Steuern.
 • Elon Musk children.
 • KVK lening aanvragen corona.
 • Casino Venlo Neubau.
 • ProfitView syntax.
 • Mario Draghi Gehalt.
 • Passwort web.de anzeigen.
 • Chiliz Nachrichten.
 • Swimspa kostnad.
 • Bovada poker Reddit 2019.
 • AIG Wikipedia.
 • Altcoin run 2021.
 • Dovey Wan.
 • Tutorial Google Scholar.
 • Genesis Banking software.
 • Ethereum chainid.
 • Inventory icon Font awesome.
 • Bli medlem i Fastighetsägarna.
 • Rocket League Jurassic Park code.
 • ETH BEP2 to ETH.
 • Sergey Brin net worth.